by
1800-1363

Эрх зүйн акт

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/109 дугаар тушаал

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/101 дүгээр тушаал

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2018 оны “Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” А/44 дүгээр тушаалын гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 149 эмийн сан

2019 оны А/110 дугаар тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 1 эмийн сан

2019 оны А/67 дугаар тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 3 эмийн сан

2019 оны “Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” А/24 дүгээр тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 7 эмийн сан

2019 оны А/54 дүгээр тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 5 эмийн сан

2020 оны А/71 дүгээр тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 1 эмийн сан

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам А/115 2020 оны 10 дугаар сарын 26

Загвар шинэчлэн батлах тухай А/41, 2020 оны 04 дүгээр сарын 07 өдөр

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/74, 2020 оны 06 сарын 08

Toggle content goes here, click edit button to change this text.combinepdf (1)

Даатгуулагчийн зардал шилжүүлэн тооцох журам батлах тухай А/70, 2020 оны 05 сарын 28 өдөр

Toggle content goes here, click edit button to change this text.шилжүүлэх журам-A70020

Удаан хугацааны туршид хэрэглэх шаардлагатай, тодорхой хугацааны нэршил бүхий эмийг тогтмол, тасралтгүй борлуулах хүчин чадал бүхий эмийн сангийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн эмийн сангийн жагсаалтыг батлах тухай А/55

Амны хөндийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эмчлэн эрүүлжүүлэх тусламж, үйлчилгээг гүйцэтгэх сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагын жагсаалт батлах тухай А/52

Чиглэл хүргүүлэх тухай А-1/408 Эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ бүхий өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд

Чиглэл хүргүүлэх тухай А-1/407 Эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ бүхий эмийн сангуудад

Чиглэл хүргүүлэх тухай А/17 Аймаг/нийслэл/-ийн эрүүл мэндийн газрууд, аймаг дүүрэг, өрх, сум тосгоны гэрээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагуудад

2019 оны даатгалын гэрээний биелэлтийг баталгаажуулах тухай А/03

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалт батлах тухай А/02

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн спортын клубын жагсаалт батлах тухай А/149

Эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрийн баримтын систем нэвтрүүлэг тухай А/130

Хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах гэрээний загвар батлах тухай А/141

Төлбөрийн баримтын систем ашиглах тухай А/111

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалт батлах тухай А/93

Эрх олгох тухай А/85

Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/55

Улсын төсвөөс зардлын төлбөрийг нь хариуцах Гемодиализийн тусламж, үйлчилгээг 2019 онд үзүүлэх хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудын жагсаалт А/51

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн хувийн хэвшлийн шүдний эмнэлгийн жагсаалт батлах тухай А/50

Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай А/48

"Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн түр тодорхойлолт"ын журам батлах А/47

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комисс байгуулах тухайн А/46

Жагсаалт батлах тухай А/43

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх эрүүл мэндийн байгууллагын жагсаалт батлах тухай А/108

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журмыг шинэчлэн батлах тухай А/86

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн өрх, сум тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалт А/82

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/67

Элэгний в,с вирусийн ачаалал тоолох лабораториудын жагсаалт батлах тухай А/64

Эмнэлэг, рашаан сувиллын жагсаалт батлах тухай А/58

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/47

Дүрэм-2019.09.04-А114

Санал хүсэлт

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй