by
1800-1363

Ил тод байдал

Хүний нөөц

Бүтэц, орон тоо

Засгийн газрын 2017 оны “Агентлаг байгуулах тухай” 344 дүгээр тогтоолоор Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн статустайгаар Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд шинээр байгуулагдан 2018 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн шинэ бүтцээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын бүтэц, дүрмийг батлах тухай” 3 дугаар тогтоолоор агентлагийн удирдлагын орон тоог дарга, дэд дарга тус бүр нэг, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын газар, хэлтсийн орон тооны хязгаарыг 55 байхаар тогтоож, зохион байгуулалтын бүтцийг дор дурдсан 4 газар, 3 хэлтэстэй байхаар баталсан.

  • Тамгын газар;
  • Бодлогын хэрэгжилтийн газар;
  • Тусламж, үйлчилгээний чанарын газар;
  • Хяналт шалгалтын газар;
  • Санхүү, төлбөрийн хэлтэс;
  • Олон нийттэй харилцах хэлтэс;
  • Мэдээллийн технологийн хэлтэс;

 

Мөн 21 аймаг, 2 дүүрэг /Налайх, Багануур/-ийн Эрүүл мэндийн даатгалын тасгийн албан хаагчид /тасгийн дарга, хяналтын байцаагч эмч, зардал, төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн/-ыг Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дарга томилж, шууд удирдлагаар ханган ажиллаж байна.

Засгийн газрын 2010.11.10 –ны өдрийн 288 –р тогтоолоор батлагдсан Төрийн захиргааны албан хаагчийн ѐс зүйн дүрэм ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 2010 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН 129 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ  ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

 

1. Төсвийн шууд захирагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

 

2. Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүрэм журам

 

3. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

 

4. Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах жишиг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

 

5. Төрийн албан хаагчийн анкет ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

6.Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам батлах тухай ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

7.Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг батлах тухай ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

Санал хүсэлт

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй